سرپرستی استان کرمانشاه دبیرستان دخترانه معراج اندیشه (متوسطه دوره اول) دبستان دخترانه معراج اندیشه دبستان پسرانه معراج اندیشه سرپرستی استان کرمانشاه دبستان پسرانه معراج اندیشه دبستان دخترانه معراج اندیشه دبیرستان دخترانه معراج اندیشه (متوسطه دوره اول)